[Çelik Motor Ticaret A.Ş.] ANONİM ŞİRKETİ
“[Bulur.com Web Sitesi]”
AYDINLATMA METNİ

[Çelik Motor Ticaret] Anonim Şirketi (“[www.bulur.com”) olarak siz müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun, güvenli ve şeffaf biçimde işlenmesi bizler için son derece önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla kullanıldığını ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak için bu Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. Aydınlatma Metni’nde, [Çelik Motor Ticaret A.Ş. ] tarafından sizlere sunulan [Bulur] Uygulaması (“Uygulama”) kapsamında hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğine ve kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara dair detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

[Bulur] tarafından genel hatlarıyla, Uygulama’yı kullanımınız kapsamında ve sırasında, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon verileriniz, işlem bilgileriniz, işlemlerinizin güvenliğine ilişkin bilgiler, finansal bilgiler, hukuki işlem ve uyum bilgileri, talep/şikâyet yönetimi bilgileri ve olay yönetimi bilgileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde açık rıza alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. [Bulur] tarafından Uygulama özelinde sunulan bazı hizmetler kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir: 

 • Uygulama’da sunulan hizmetlerin sağlanması, üyelik kayıtlarının oluşturulması, kullanıcı ve Uygulama’nın eşleştirilmesi, kullanıcıların Uygulama kullanımına ilişkin bilgi ve hareketlerinin tespiti ve Uygulama üzerinde sonraki kullanımlarda kolaylık sağlanması adına buna ilişkin kayıtların tutulması, Uygulama’da işlem kaydı oluşturulması, Uygulama üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğinin sağlanması,
 • Uygulama içerisinde sunulan ve/veya kullanılan ürün ve/veya hizmete ilişkin kullanım bilgileri işlenmektedir. Ürüne/hizmete ilişkin özellik bilgileri vb.
 • Kullanıcıların Uygulama kapsamında gerçekleştirdikleri ürü ve/veya hizmet kullanımlarına dair geçmiş bilgisi gibi bilgiler işlenebilmektedir. Buna ek olarak, Uygulama üzerinden sunulan kampanyaların ve/veya promosyonların söz konusu olması halinde konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde kullanıcıların bunlar hakkında bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
 • Kullanıcının Uygulama kullanım durumu takip edilerek analiz ve değerlendirmeler yapılması, bu kapsamda kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması, Uygulama üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin iyileştirilmesi, konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde söz konusu bilgilerin kullanıcıların kullanım ihtiyaçlarına en uygun hizmetlerin tanıtılması, tercihlerine göre şekillendirilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması amacıyla kullanılması ve bu doğrultuda kullanıcılara gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Kullanıcıların Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi, [Bulur]’a veya yönelik çeşitli istatistiksel çalışmaların yürütülmesi, [Bulur]’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, [Bulur] ve [Bulur] ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile konuya ilişkin açık rızalarının sunulması halinde [Bulur]’un iş ortakları tarafından doğrudan ve/veya dolaylı pazarlama yapmak amacıyla işlenmesi, saklanması, üçüncü kişilere iletilmesi ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımına ilişkin bildirimlerde bulunulması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

[Bulur], Uygulama kullanıcılarına ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, bu Aydınlatma Metni kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için [Bulur]’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), kullanıcının güvenliğinin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırmalarının yürütülmesi, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS ve E-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, ajanslar, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Bahsi geçen üçüncü taraflar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve Kanun’un 9. maddesinde yer alan şartlara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olmak kaydıyla, kullanıcılara ilişkin kişisel verileri yurt dışında bulunan dijital donanımlarda barındırabileceklerdir.

Verilere İlişkin Tercihler ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kullanıcı, [Bulur]’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İletişim

[Bulur]’a yapacağınız başvurular [www.bulur.com] adresinde bulunan [Çelik Motor Ticaret] Anonim Şirketi Başvuru Formu’nu kullanarak ve [www.bulur.com] adresinde bulunan Merkezi Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle yapılabilecektir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç otuz gün içerisinde cevap verilmektedir.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin [Bulur] tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Uygulama’nın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

[Bulur], ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin güvenli muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. [Bulur], kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

CANLI DESTEK